Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Foto: Kristine Thomas Brun

Konkrete tips til hva du kan gjøre når kriser hindrer innsyn

Koronakrisen ble også en test i demokratiske rettigheter. Kommunestyrer gikk over på zoom og forvaltningen fikk annet å tenke på enn innsynsbegjæringer.

Hvordan møter vi kommuner som sier nei til innsyn med henvisning til at krisehåndtering  må gå foran? Eller folkevalgte som arrangerer digitale møter og viser til manglende teknisk utstyr når du spør om å få være med? Og bør ikke egentlig regjeringen få diskutere i fred før de bestemmer seg om skolene skal åpnes igjen?

 

Kriseforskriften

Underveis i møte kom det spørsmål om «kriseforskriften», hvor vi kan finne den og om den er opphevet. Her er Kristine Foss sine svar til spørsmål om «kriseforskriften»:

Koronaloven ble opphevet 27.5: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/forskrifter-med-hjemmel-i-koronaloven/id2695150/


Som følge av dette ble «Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19» (altså det som går på rettsmøter i domstolen), opphevet.

Når det gjelder kommunestyremøter og møter i andre folkevalgte organ, så ble denne forskriften gitt med hjemmel i kommuneloven (§ 11-4) og ikke Koronaloven. Den gjelder fram til 1.8:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-277

 

For spesielt interesserte kan det være nyttig å lese denne fra Ina Nyrud i NJ:


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4qeqOG/kriseforskrift-er-i-strid-med-grunnloven-ina-lindahl-nyrud

 

 

Se presentasjonen til Kristine Foss her.